SCOPE
PROGRAM
PLENARY LECTURE
ORGANIZED SESSIONS
ABSTRACT SUBMISSION
PROCEEDINGS
ORGANIZING COMMITTEE
CONTACTS
REGISTRATION
MAP(HOTEL / VENUE)
ACCESS
COE HOME
ORGANIZING COMIITTEE
General chair
Shigenao Maruyama
Secretariat
Akihiro Sasoh, Satoyuki Kawano, Takehiko Sato, Sachiko Shuto
Other COE members
Toshiyuki Takagi, Yasuaki Kohama, Taku Ohara, Shigeru Obayashi, Kazuhiro Nakahashi, Hideya Nishiyama,
Keisuke Sawada, Hideaki Kobayashi, Kazuyoshi Takayama, Goro Masuya, Kazuyuki Tohji
Junichiro Mizusaki, Kaoru Maruta, Michio Tokuyama, Takatoshi Ito, Hiroaki Niitsuma, Toshiyuki Hashida
COE Administrative Staff
Masayoshi Ito, Nao Konohara, Yoshikatsu Kamata, Natsuko Hatakeyama, Aki Tanno

back