Master's thesis final examination

The master's thesis final examination was held on February 9, 2024.
Presenters: Ryuta Onozuka, Hiroto Suzuki, Jun Takahashi, Yusuke Kosaki, Jifun Yu, Tongxu Wang

event February 20, 2024|Event

arrow_upward